Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Brahimi Kenza (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.bojtkura.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Szolgáltató adatai

 • Név:Kenza Brahimi
 • Székhely és levelezési cím:29679,Benahavis,Malaga, La Quinta Golf,Urb.:Eagles Village, Calle:Francisco Pizarro
 • Telefonszám: +34648490909
 • E-mail cím: itt tudsz kapcsolatba lépni velünk: info@kenzaa.eu
 • Adószám: ESY1557677Q

Általános rendelkezések

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bojtkura.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) található elektronikus áruházon keresztül történik. A vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. Az online felületen történő jelentkezés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A jelentkezés elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

1.4. A jelentkezés véglegesítését követően a szerződés szabadon és következmény nélkül 14  napig módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5 A Felek között a szolgáltatás kifizetésével magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Telefon: +36 . Munkanaponokon:10.00 - 20.00 óra között.

Internet cím: www.bojtkura.hu

E-mail: üzenetküldéshez használja a Kapcsolat oldalon található űrlapot

Megrendelés

2.1. A lébötjúra árában foglalt szolgáltatásokat a konkrét kúra információs oldaláról és a Honlapon lehet megismerni. Ha a jelentezés előtt a kúrával kapcsolatban kérdése merülne fel, telefonon vagy emailben felveheti velünk a kapcsolatot, és örömmel tájékoztatjuk.

2.2. A szolgáltatás ára mindig a kiválasztott kúra mellett feltüntetett összeg, amely már tartalmazza az általános forgalmi adót. Az árak magyar forintban (HUF) vannak feltüntetve.

2.3. A www.bojtkura.hu oldalon feltüntetett árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a korábbi jelentkezéseket nem befolyásolja.

2.4. A jelentkezést a Szolgáltató a www.bojtkura.hu oldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha Ön a számlázási adatoknál valamennyi mezőt kitölti.

Jelentkezés rögzítésére a kiválasztott léböjtkúra oldalán a szállás lehetőség kiválasztása után a 'Jelentkezem' gombra kattintva van lehetőség. Ezzel a kúra a kosarába kerül, és Önt a program átirányítja a Kosár oldalra. Ekkor folytathatja a böngészést, vagy véglegesítheti a jelentkezést. A kosár tartalmár a Honlap felső sávjában a kosár ikonra kattintva bármikor megtekintheti, módosíthatja, illetve a kosarat ki is ürítheti

A 'Tovább a jelentkezés véglegesítéséhez' gombra kattintva arra kérjük, hogy adja meg számlázási adatait, és fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket.

A "Jelentkezés elküldése" gombra kattintva, Ön véglegesíti a jelentkezését, amely fizetési kötelezettséget jelent. A kúrát hét napon belül átutalással fizetheti ki, ezekkel az átutalási adatokkal:

 • Számla tulajdonos: Kenza Brahimi
 • Bank neve: Banco Sabadell
 • IBAN: ES82 0081 0600 7300 0149 2255
 • BIC / Swift: BSABESBB

Amennyiben az átutalt összeg 7 napon belül nem érkezik meg Szolgáltató számlájára, a jelentkezést töröljük.

A vásárlástól való 14 napos elállás

3.1 Az elállás joga Ügyfelet akkor illeti meg, ha a szolgáltatást a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként rendeli meg (a továbbiakban „Fogyasztó”).

3,2 Fogyasztó jogosult a szerződéstől a jelentkezés véglegesítését követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállni a nélkül, hogy fizetési kötelezettsége keletkezne.

3.3 Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is.

3.4 Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

3.5 Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

3.6 Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

3.7 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

3.8 Ha Fogyasztó a léböjtkúra kezdetét követően gyakorolja elállási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A jelentkezés lemondásának feltételei

4.1 A 14 napos elállási határidő letlte után a kúra időpontja annak kezdete előtt 14 napig ingyenesen módosítható, de csak a kúra árának bizonyos százaléka ellenében mondható le a jelentkezés

 • Az érkezés előtti 28. napig: ingyenes
 • Az érkezés előtti 21 napig: A kúra árának 50%-a
 • Az érkezés előtti 7. napig: a kúra árának 75%-a
 • 48 órával az érkezés előtt: a kúra árának 100%-a.

Felelősség

5.1 // JOGÁSSZAL VALÓ KONZULTÁCIÓ UTÁN MEGIRANDÓ//

A jogérvényesítés lehetőségei

A Szolgáltatónál

6.1 Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Szolgáltató címén:
Telefonon:
Emailben: használja a Kapcsolat oldalon található űrlapot

6.2 Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát azt az Ügyfélnek harminc napon belül megküldi. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, Ügyfél az alábbi jogérvényesítési lehetőségek közül választhat:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az ügyben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel az NFH jár el.
 • Egyedi illetve polgári jogvita esetén Fogyasztónak joga van a lakóhelye szerint illetékes Békéltető testülethez fordulni.
  A békéltető testületek elérhetőségéről és eljárásáról itt tájékozódhat:
  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
  A békéltető testület hatáskörébe a szolgáltatások
  minőségével, biztonságosságával valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével
  kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Egyéb rendelkezések

7.1  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!

Szeged, 2019. január 4.